NOVA GODINA 2018
KRAKOV/3 NOĆENJA/
30.12.2017. – 04.01.2018.

 

Krakov je čak 500 godina bio prestonicaPoljske, a danas je jedanodnajvećihgradova u Poljskoj. To je grad kojiodišeenergijom, mladošćuijedan je odnajvećihuniverzitetskihcentara u Evropi. Nalazi se naobalamarekeVisle. Krakov, kaoiuopšteovajdeoPoljske, smatra se srcemcelezemljezatoštoobilujebogatimkulturno-istorijskimnasleđem.Netaknut u II Svetskomratu, starideogradaprepuncrkviimuzeja, sadominantnimkraljevskimdvorcemVavelompodsećanaslavnedaneviševekovnogsedištapoljskihkraljeva. Krakov je prvi grad u svetučiji je istorijskicentarstavljenna UNESCO – vu listusvetskebaštine. Osimmnogihmesta u samomgradukojetrebaposetiti, nedaleko se nalaziirudnik soli Velička, kaoiozloglašenikoncentracionil Auschwitz. Nova Godina u Krakovu je jedinstvenoiskustvo, zatospakujtevašekofereiprovediteNovogdišnjepraznike u ovomprelepomgradu!!

PROGRAM PUTOVANJA – NOVA GODINA:

1. Dan 30.12.2017. NIŠ / BEOGRAD / NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda saparkinga preko puta Sava centra ( Savskastrana)u 17.00h (3 dana pre puta proverititačnovremepolaska). VožnjaprekoMađarskeiSlovačkesausputnimpauzamaradiodmora.

2. dan 31.12.2017. KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnimsatima. Po dolaskuodlazaknapanoramskorazgledanjegradaautobusom (bez ulaznica u crkveidvorce): DvoracVavel (Wawel), KatedralaSv. StanislavaiVaclavaikraljevskidvoraciz XIV veka. ŠetnjaGlavnimtrgom (jednimodnajvećihsrednjevekovnihtrgova u Evropiijednaodnajlepšihurbanističkihcelinauopšte), gde se nalazispomenikAdamuMickjevicu- poznatompoljskompesnikuigotičkaCrkvaSv. Marije, Florianskaulica. Smeštaj u hotel u popodnevnimčasovima.PripremazaproslavuNoveGodine.Fakultativno: odlazaknaproslavu u nekiodKrakovskihklubova. SREĆNA NOVA GODINA !Noćenje.

3. dan 01.01.2018. KRAKOV
Doručak.Slobodnovremezaodmorod lude novogodišnjenoći, istraživanjeKrakova u sopstvenojrežiji. Noćenje.

4. dan 02.01.2018. KRAKOV-AUŠVIC
Doručak. Slobodan danzaindividualnarazgledanjailifakultativniodlazak do Aušvica -Birkenau iobilazakjednogodnajznačajnihsimbolasvetskeistorije, kojipredstavljanajvećiinajozloglašenijilogornacističkeNemačke (današnjispomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti.Noćenje.

5. dan 03.01.2018. KRAKOV-VELIČKA
Doručak.Napuštanjehotelaposledoručka.Slobodnovreme u Krakovuilifakultativnaposetarudniku soli Velička (Wieliczka-najstarijirudnik soli u Evropi) – impresivnompodzemnomsvetuslanihjezera, prostorijaihodnikagde se nalaziikraljevskakapela od soli kaoikoncerntadvorana u kojesustvorilegeneracijerudara.Slobodnovreme. Oko 18.00h je predviđenpolazaksadogovorenogmestazaSrbiju. NoćnavožnjakrozSlovačkuiMađarskupremaNovomSadu, Beogradu, Nišusakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora.

6. dan 04.01.2018. NOVI SAD / BEOGRAD / NIŠ
Dolazak u Novi Sad / Beograd / Niš u ranimjutarnjimčasovima. (Krajusluga)

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevozudobnimturističkimautobusomvisoketurističkeklase, sakompletnomopremom (audio-video, grejanje, DvD)
– 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelusa 2* u 1/2 i 1/2+1 u sobama ( doručakkontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu ( Krakov )
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno zdravstveno osiguranje( 1 € dnevno )
– ulaznice i fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:
Aušvici Birkenau – 25 €
– Rudnik soli Velička – 25 €

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika). Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplataza 1/1 sobu je60% odcenearanžmana

– DOPLATA ZA PUTNIKE IZ NIŠA – 15€

OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
smeštaj je u Krakovu( Poljska) u hotelusa 2*, u dole navedenomhoteluilisličnom.:
HOTEL IBIS BUDGET www.ibisbudget.com
Svesobe u ovomhoteluraspolažusatelitskomtelevizijom, imajusopstvenokupatilosatuškabinomifenomzakosu. Gostimahotela je dostupanbesplatanbežičniinternet.Doručak je nabazišvedskogstola. U hotelskoomrestoranu se služejelaevropskekuhinje

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikomrezervacije, a ostatakod 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
– 30% prilikomrezervacije, a ostataknajednake rate čekovimagrađana do 20.02.2015. uzuvećanje od 1,5% namesečnomnivou
– platnimkarticama ( Visa, Master)

NAPOMENA:
• Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovremeimestopolaskaautobusa
• Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka, terminapolazaka…)
• Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
• Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviñenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviñenogzaobilazak…)
• Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanjaiOpštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
• Rokzaprijavuuglavnomzavisiodpopunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedeljaunapred
• Putnicikojiposedujuinostranipasošdužnisusami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstvenii dr.) i da samiblagovremenoiurednoobezbedepotrebneusloveiisprave
• Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) nawebstraniciDelegacijeEvropskeunije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritorijuEvropskeunije