KRAKOV 1. MAJ 2018

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan NIS/BEOGRAD/NOVI SAD
PolazakautobusaizNisa u 13.00 sa parking kodTempa, izBeogradasaparkinga Sava Centra (Savskastrana) u 17.00h (3 dana pre puta proverititačnovremeimestopolaska). Vožnja do NovogSada,odakle je planiranpolazak u 18.10h (mestopolaskazavisiodbrojaputnikaibićenaknadnosaopšteno). VožnjaprekoMađarskeiSlovačkesausputnimpauzamaradiodmora.

2. danKRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnimsatima. Po dolaskuodlazaknapanoramskorazgledanjegradapesice(bez ulaznica u crkveidvorce): DvoracVavel (Wawel), KatedralaSv. StanislavaiVaclavaikraljevskidvoraciz XIV veka. ŠetnjaGlavnimtrgom (jednimodnajvećihsrednjevekovnihtrgova u Evropiijednaodnajlepšihurbanističkihcelinauopšte), gde se nalazispomenikAdamuMickjevicu- poznatompoljskompesnikuigotičkaCrkvaSv. Marije, Florianskaulica. Smeštaj u hotel u popodnevnimčasovima.Slobodnovremezaindividualneaktivnosti, predlažemoposetuGaleriaKrakowska (jedanodnajboljihšopingcentara u Poljskoj). Noćenje.

3. danKRAKOV-AUŠVIC
Doručak. Slobodan danzaindividualnarazgledanjailifakultativniodlazak do Aušvica -Birkenau iobilazakjednogodnajznačajnihsimbolasvetskeistorije, kojipredstavljanajvećiinajozloglašenijilogornacističkeNemačke (današnjispomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov.Slobodnovreme.Noćenje.

4. danKRAKOV-VELIČKA
Doručak.Slobodnovreme u Krakovuilifakultativnaposetarudniku soli Velička (Wieliczka-najstarijirudnik soli u Evropi) – impresivnompodzemnomsvetuslanihjezera, prostorijaihodnikagde se nalaziikraljevskakapela od soli kaoikoncerntadvorana u kojesustvorilegeneracijerudara. Povratak u Krakov.Slobodnovreme.Noćenje

5. danKRAKOV
Doručak.Napuštanjehotelaposledoručka.Slobodnovreme u Krakovu.Oko 18.00h je predvidjenpolazaksadogovorenogmestaza Beograd. NoćnavožnjakrozSlovačkuiMađarskupremaNovomSadu,BeograduiNisusakraćimusputnimzadržavanjimaradiodmora

6. danNOVI SAD/BEOGRAD/NIS 
Dolazak u Novi Sad / Beograd/Nis u ranimjutarnjimčasovima. (Krajusluga)

cena aranžmana: 115 eur

Cene su izražene u eurimapoosobi

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
-3 noćenje sa doručkom u Krakovu u hotelu sa 1* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Krakov)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje ( 1 eur dnevno )
– ulazniceifakultativneizlete

FAKULTATIVNI IZLETI:
-Aušvici Birkenau – 25€
– Rudnik soli Velička-30€

Cenefakultativnihizletapodložnesupromenama (minimum zarealizaciju je 25 putnika).Organizatorputovanjazadržavapravokorigovanjacena u slučajunedovoljnogbrojaputnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplataza 1/1 sobu je 60% odcenearanžmana
-DOPLATA ZA PUTNIKE IZ NIŠA – 15€

NAČIN PLAĆANJA:
– 30% prilikomrezervacije, a ostatakod 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
– 30% prilikomrezervacije, aostataknatri mesečne ratečekovimagrađanauzuvećanje od 3%

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštajćebiti u nekomodnavedenihhotelailisličnom:
HOTEL IBIS BUDGET KRAKOW BRONOWICE 1* www.ibisbudget.com
Svakiobjekatizoveponudeimarestoran, recepciju,parking a svaka soba imatuš/wc. Tačnoimehotelailihostelabićenaknadnosaopšteno.

UPOZORENJE:
Mole se putnici da voderačuna o svojimputnimispravama,novcu i stvarima u tokutrajanjaaranžmana

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:
· U smeštajneobjekte se ulaziprvogdanaboravka od 15:00 časova (postojimogućnostranijegulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel imarestoran. Svaka soba imatuš/WC. Smeštajiz ove ponuderegistrovan je, pregledan i standardizovanodstraneNacionalneturističkeasocijacijezemlje u kojoj se nalazi. Opisdestinacija i smeštajadostupan je u agencijiili na web-straniciwww.aquatravel.rs
· Opisismeštajnihobjekatasuinformativnogkaraktera. Zaeventualnaodstupanjaikvalitetusluge u okvirusmeštajnihobjekata, organizatorputovanja ne snosiodgovornost, jer to isključivozavisiodsmeštajnihobjekata
· Objašnjenje: kontinentalnišvedskisto – manjiizbornamirnica. Uglavnom je zastupljenainternacionalnakuhinja
· U pojedinimsmeštajnimobjektimatreći i četvrtiležajmogubitipomoćni. Dimenzija i izlgedpomoćnogležajazaviseodsmeštajnihobjekata, možebitisofa na razvlačenje, ali je uglavnomkaoklasičankrevet
· Organizatorputovanjanemože da utiče na razmeštajposobama, jer to isključivozavisiodrecepcijesmeštajnogobjekta
· Nekioddopunskihsadržajasmeštajnihobjekta su dostupniuzdoplatu. Postojimogućnostodstupanja i promenaokodostupnostinekihsadržaja, jerisključivozaviseodsmeštajnihobjekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klimauređaj…)
NAPOMENA:
· Proveriti 3 dana pre putovanjatačnovremeimestopolaskaautobusa
Dužinatrajanjaslobodnogvremenazaindividualneaktivnostitokomprogramaputovanjazavisiodobjektivnihokolnosti (npr. dužinetrajanjaobilazaka, terminapolazaka…)
· Zasveinformacije date usmenimilielektronskimputemagencija ne snosiodgovornost. Validan je samopisani program putovanjaistaknut u prostorijamaagencije
· Organizatorputovanjazadržavapravopromeneprogramaputovanjauslednepredviđenihobjektivnihokolnosti (npr. gužvanagranicama, gužva u saobraćaju, zatvaranjenekogodlokalitetapredviđenogza
obilazak…)
· Potpisnikugovora o putovanjuilipredstavnicigrupeputnikaobaveznisu da sveputnikeupoznajusaugovorenimprogramomputovanja, uslovimaplaćanjaiOpštimuslovimaputovanjaorganizatoraputovanja
· Rokzaprijavuuglavnomzavisiodpopunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanuminimum 4 – 8 nedeljaunapred
· Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditeljaukoliko jedan ili oba roditeljaneputujusanjima
· Svavremena u programimaputovanja su data polokalnomvremenuzemlje u kojoj se boravi
· Putnicikojiposedujuinostranipasošdužni su sami da se informišukodnadležnogkonzulata o uslovimakojivažezaodredišnuilitranzitnuzemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i urednoobezbedepotrebneuslove i isprave
· Preporuka je, da se putnicisanovimcrvenimpasošima, informišu o uslovimaulaska u zemljeEvropskeunije (potrebnanovčanasredstvazaboravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- straniciDelegacijeEvropskeunije u Srbijiwww.europa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputuju. Agencijanesnosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaz na teritorijuEvropskeunije
Aranžman je rađen na baziodminimum 55 prijavljenihputnika i uslednedovoljnogbrojaputnikaorganizatorputovanjaima pravo otkazaputovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Ocenite aranžman
[Total: 0 Average: 0]