Image default
Jahorina Zimovanje 2024

Jahorina Ski Opening 2023 – Jahorina Skijanje – Zimovanje 2023

 

JAHORINA 2023
SKI OPENING

4 DANA 3 NOĆI – AUTOBUSOM
Paket aranžman – autobuski prevoz, smeštaj na bazi polupansiona

 

Jahorina – smeštena u srcu Balkana, na spoju hladne kontinentalne i tople mediteranske klime, sa najvišim vrhom Ogorjelica 1916m nadmorske visine, može se pohvaliti i najsavremenijim sistemom za osnežavanje kojim je povezano celo skijalište. Alpske i nordijske perfektno uređene staze koje su povezane najmodernijim žičarama za prevoz skijaša i bordera, noćno skijanje, domaćinski pristup gostima, odlična gastro i wellness ponuda, samo su neki od sadržaja koji omogućavaju posetiocima da se sa ove planine vrate puni utisaka…

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan: Beograd. Sastanak grupe u 07.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident).Predviđeno vreme polaska u 08.00 h. Dnevna vožnja kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovicnu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Dolazak na Jahorinu. Smeštaj u hotel u vreme određeno po hotelskim pravilima (posle 16h). Večera i noćenje.

2.dan – 3 dana: Doručak. Slobodno vreme za indivudualne aktivnosti na snegu. Večera. Noćenje.

4.dan: Doručak. Napuštanje hotela do vremena određenog po hotelskim pravilima (oko 11h). Polazak autobusa u navedeno vreme (oko 17.00 h, a u skladu sa propisima definisanim zakonom o saobraćaju) u odnosu na informaciju našeg pratioca grupe. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i granica). Kraj programa.

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI

 CENE U PRIPREMI

 

 

HOTEL DVA JAVORA 3*– Nalazi se pored Olimpijskog centra, udaljen svega 50m od od ski-liftova Ogorjelica 1 (šestosed) i Ogorjelica 2 (dvosed), na nadmorskoj visini od 1600 m, u planinskom stilu sa panoramskim pogledom na šumovite padine. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa jednim pomoćnim ležajem, opremljeni TWC-om, telefonom i TV-om. U sklopu hotela nalazi se restoran, kafe-bar, sauna, deo za masažu, stoni tenis, bilijar, ski rental, ski škola. Usluga: polupansion /doručak i večera – meni/. www.hoteldvajavora.com

NAČIN PLAĆANJA:  40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanju.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd– Jahorina – Beograd, boravak od 3 noćenja sa polupansionom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu Dva javora 3*, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Boravišnu taksu i osiguranje (u iznosu od 3,9 eur po osobi, za ceo period boravka), 3-dnevni ski pass (30,75 eur mogućnost plaćabnja u agenciji).
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (individualna polisa) u agenciji. Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja u koju putuju, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.
POPUSTI (odnose se na osnovnu cenu paket aranžmana): Dete od 0 do 11,99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 50% i ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju. Treća odrasla osoba i dete od 2 do 11,99 godina (u pratnji dve punoplatežne osobe), ostvaruju popust od 20 eur i imaju mesto u autobusu i smeštaj u pomoćnom ležaju.
Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
SOPSTVENI PREVOZ: Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 100% od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit.
DOPLATE: Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, ulaznica u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
VAŽNO: Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja: Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog i na njega nije moguće uticati.
VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Putnik potvrdjuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje odredjenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.
NAPOMENE: Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion, pun) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel, do trenutka napuštanja hotela (sobe), a prema hotelskim pravilima. Hoteli u Bosni i Hercegovini su kategorisani po odluci lokalnih nadležnih organa. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružaoca usluga, kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Kvantitet i izbor hrane, zavisi od kategorije hotela. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne bude u funkciji usled objektivnih okolnosti na sta organizator ne može imati uticaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola/ samoposluživanja postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola. Pomoćni ležaj u gotovo svim hotelima je sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelja na rasklapanje manjih dimenzija. Grejanje je u vecini smestajnih objekata centralno. Vazno: Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotele. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 16:00h i napuštaju se do 10:00h poslednjeg dana boravka. NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Državljanima Srbije viza za ulazak na teritoriju BIH nije potrebna.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Opis smeštaja:

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije OTP 2/2020

Ocenite aranžman
[Total: 3 Average: 5]

Proverite i ovo...

Jahorina Zimovanje 2024 – Pansion Lučić 3* 2024

nikola

Rapid apartmani, Jahorina Zimovanje 2023

nikola

Apartmani Winner, Jahorina 2023, Zimovanje 2023

nikola